Formularz logowania

 • 04.jpg
 • 06.jpg
 • 03.jpg
 • 02.jpg
 • 07.jpg
 • 09.jpg
 • 05.jpg
 • 01.jpg
 • 10.jpg
 • 08.jpg

"Dzień Dziecka" - rajd rowerowy 2 czerwca 2018 - informacje

piątek, 25 maja 2018 18:04

Serdecznie zapraszamy do udziału w przygotowanym przez Gryficki Dom Kultury rodzinnym pikniku rekreacyjnym, który odbędzie się w sobotę 2 czerwca 2018 r. na na Placu Zwycięstwa w Gryficach.

Piknik rozpoczniemy rajdem rowerowym (o długości ok. 22 km) Gryfice Sokołów – Lubieszewo – Raduń (postój z poczęstunkiem) – Skalin - Dziadowo – Sikory- Prusinowo – Niekładź Gryfice

z Grupą Rowerową Gryfice. O godzinie 9:40 spotykamy się na Placu Zwycięstwa. Startujemy o godzinie 10.00. Odpoczynek i poczęstunek zostały zaplanowane w Raduniu. Rajd kończymy na Placu Zwycięstwa w Gryficach. Dzieci do lat 10 mogą wziąć udział wyłącznie z opiekunem.

Informujemy, że rodzice/prawni opiekunowie dzieci poniżej 18 roku życia, muszą złożyć w Gryfickim Domu Kultury pisemne oświadczenie (w załączeniu) zezwalające dziecku na samodzielną jazdę rowerem podczas rajdu rowerowego.

Szczegóły oraz dodatkowe informacje w poniższym regulaminie.

 

REGULAMIN GRYFICKIEGO RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO „edycja IV”

1. Cel imprezy:

 1. Popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku.
 2. Promocja walorów turystyczno – krajoznawczych Gryfic i okolic.
 3. Upowszechnianie wiedzy o szlakach i ścieżkach rowerowych.
 4. Stworzenie uczestnikom warunków do czynnego wypoczynku i rekreacji.
 5. Integracja środowisk społecznych.

2. Termin Rajdu

02.06.2018

Start o godz. 10.00 – Plac Zwycięstwa, zbiórka o godz. 9.40

Zakończenie ok. godz. 14.00 - Plac Zwycięstwa

3. Organizator:

Gryficka Grupa Rowerowa i Gryficki Dom Kultury

4. PATRONAT:

Gmina Gryfice

 

5. Warunki uczestnictwa:

 1. rajd ma charakter otwarty, a liczba uczestników nie jest ograniczona,
 2. Dzieci do lat 10 mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub innej osoby – prawnego opiekuna. Uczestnicy w wieku od 10 do 18 lat muszą również być pod opieką osoby dorosłej lub przedstawić kartę rowerową oraz zgodę rodzica lub opiekuna prawnego
 3. Organizatorzy rajdu nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu
 4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowo

podporządkowuje się decyzjom Organizatora Rajdu,

 1. Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach,
 2. Posiadanie sprawnego technicznie roweru,
 3. Organizator nie ubezpiecza uczestników rajdu; zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie;
 4. Uczestnicy Rajdu startują na własną odpowiedzialność,
 5. Wskazane jest posiadanie kasków ochronnych,
 6. Wskazane jest, aby każdy z uczestników dokonał podstawowego przeglądu roweru,
 7. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują

wykluczeniu z Rajdu,

 1. Udział w Rajdzie jest bezpłatny.

 

6. Zasady zachowania uczestników rajdu rowerowego:

Rajd rowerowy będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy

muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego

uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

 1. Przestrzegania obowiązków uczestnika oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora rajdu,
 2. Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu,
 3. Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m
 5. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku,
 6. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie,
 7. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,
 8. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie,
 9. W czasie postoju nie należy oddalać się od grupy,
 10. Przy przekraczaniu jezdni (drogi) służby porządkowe zabezpieczają przejście,

zatrzymując ruch i przeprowadzając całą grupę na drugą stronę,

 1. Przejścia dla pieszych pokonujemy pieszo przeprowadzając rower,
 2. Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów,

 

7. Odpowiedzialność organizatora

 1. Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za kolizje, wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
 2. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu Rajdu,
 3. Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej, w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu, biorących udział w Rajdzie uczestników,
 4. Rajd ma charakter imprezy rekreacyjnej. Nie ma w nim rywalizacji sportowej. Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!!
 5. Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,
 6. Organizator zapewnia pomoc uczestnikom rajdu w razie awarii roweru awarię należy zgłosić pod nr tel. 602682575

8. Na trasie zabrania się:

 1. Spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
 2. Zaśmiecenia trasy Rajdu oraz miejsc przyległych,
 3. Niszczenia przyrody,
 4. Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
 5. Używania szklanych pojemników, butelek, itp.,
 6. Głośnego zachowywania się,
 7. Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

 

9. Trasa rajdu:

Gryfice - Sokołów – Lubieszewo – Raduń (postój z poczęstunkiem) – Skalin - Dziadowo – Sikory- Prusinowo – Niekładź - Gryfice

Patrz: Mapka sytuacyjna. Długość – ok. 22 km.

Start: Plac Zwycięstwa

Meta: Plac Zwycięstwa

10. Postanowienia końcowe:

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość częściowej zmiany trasy rajdu ze względu na warunki pogodowe, mające wpływ na przejezdność szlaków,
 2. Przed Rajdem przeprowadzona zostanie rejestracja uczestników,
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w w/w regulaminie,
 4. Każdy Uczestnik Rajdu Rowerowego wyraża zgodę na publikację jego wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora,
 5. Udział w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem i akceptacją niniejszego Regulaminu,
 6. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania,

11. Organizator przewiduje atrakcje:

- poczęstunek,

- pamiątkowe medale,

- gadżety rajdowe

 

Trasa przejazdu rowerowego

Raduń (postój z poczęstunkiem)

Czytany 504 razy