Dziennik Ustaw | Monitor Polski

Biuletyn Informacji Publicznej Gryfickiego Domu Kultury- www.gdk-art.net

GDK w Gryficach
Dane teleadresowe
Historia
Przetargi / zapytania ofertowe
Informacje
Regulaminy i zarządzenia
Statut
Struktura
Serwis biuletynu
Redakcja
Mapa serwisu
Instrukcja obsługi
GDK w Gryficach »Statut
16-10-2011 08:30

Statut

ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE§ 1.
1. Gryficki Dom Kultury, zwany dalej Domem Kultury jest gminną instytucją kultury.
2. Siedziba Gryfickiego Domu Kultury mieści się w Gryficach przy ulicy Niepodległości 53, a terenem działania jest miasto i gmina Gryfice.
3. Gryficki Dom Kultury realizuje swoje zadania bezpośrednio w swojej siedzibie oraz na bazie klubów i świetlic wiejskich zlokalizowanych w Gminie Gryfice.

§ 2.
Gryficki Dom Kultury działa w szczególności na podstawie:
1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. jednol. Dz. U. 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.),
3. postanowień niniejszego Statutu.

§ 3.
Gryficki Dom Kultury posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

ROZDZIAŁ II.
CELE I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 4.
1. Podstawowym zadaniem Gryfickiego Domu Kultury jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej.
2. Do podstawowych zadań Gryfickiego Domu Kultury należy w szczególności:
a) prowadzenie pracowni artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
b) tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych,
c) organizowanie wystaw,
d) organizowanie konkursów w różnych dziedzinach sztuki,
e) organizowanie koncertów, przeglądów i festiwali
f) rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców gminy.

§ 5.
1. Gryficki Dom Kultury może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej, w szczególności polegającą na:
a) wynajmowaniu pomieszczeń na cele kulturalne i handlowe oraz na doraźne potrzeby organizacji społecznych,
b) prowadzeniu małej gastronomii, z wyłączeniem napojów alkoholowych,
c) prowadzeniu drobnego handlu, z wyłączeniem napojów alkoholowych,
d) odpłatnym doradztwie w dziedzinach związanych z działalnością statutową,
e) organizowaniu aukcji dzieł sztuki,
f) prowadzeniu galerii sprzedaży dzieł sztuki,
g) świadczeniu usług eksperckich i konserwatorskich,
h) działalności wydawniczej, kolportażowej i reklamowej,
i) odpłatnym organizowaniu imprez artystycznych i rozrywkowych.
2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

ROZDZIAŁ III.
ORGANY ZARZĄDZAJĄCE,  DORADCZE I NADZORCZE

§ 6.
1. Gryfickim Domem Kultury kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Burmistrza Gminy Gryfice.
2. Dyrektor wykonuje swoje zadania w imieniu pracodawcy w świetle unormowań Kodeksu Pracy, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i na jej podstawie wydanych aktów wykonawczych.
3. Dyrektor wykonuje swoje zadania na podstawie statutu i jednoosobowo podejmuje decyzje.
4. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy powoływanego i odwoływanego przez siebie głównego księgowego.
5. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością,
b) reprezentowanie Gryfickiego Domu Kultury na zewnątrz,
c) zarządzanie majątkiem Gryfickiego Domu Kultury,
d) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
e) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników,
f) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych.
g) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,
h) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,
i) występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami nie bieżących zadań własnych.

§ 7.
Główny księgowy działa w ramach kompetencji określonych i udzielonych mu przez dyrektora upoważnień, ponosząc przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki swoich działań.

§ 8.
1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Gryfickiego Domu Kultury upoważniony jest samodzielnie dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa.
2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego.

§ 9.
1. Nadzór nad Gryfickim Domem Kultury sprawuje Rada Miejska w Gryficach.
2. Burmistrz Gminy sprawuje nad Gryfickim Domem Kultury nadzór administracyjno-finansowy. Nadzorowi temu podlega:
a) prawidłowość dysponowania przyznanymi Gryfickiemu Domowi Kultury środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem,
b) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy i spraw pracowniczych.
3. W celu przeprowadzenia czynności nadzorczych, Burmistrz ma prawo wydelegować imiennie swoich przedstawicieli lub pracowników Urzędu Miejskiego w Gryficach.
4. Osoby, o których mowa w ust. 3 mają prawo:
a) wstępu do Gryfickiego Domu Kultury w godzinach otwarcia,
b) wglądu do dokumentacji dotyczącej przedmiotu nadzoru.
5. Z przeprowadzonych czynności nadzorczych sporządza się protokół, który podpisuje osoba je przeprowadzająca oraz Dyrektor. Dyrektor ma prawo zażądać sprostowań i uzupełnień.
6. Treść protokołu, wraz ze stanowiskiem Dyrektora rozpatruje Burmistrz Gminy, wydając stosowne zalecenia.

ROZDZIAŁ IV.
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 10.
Podstawą gospodarki finansowej Gryfickiego Domu Kultury jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora.

§ 11.
1. Gryficki Dom Kultury prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z Rozdziałem 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą o rachunkowości.
2. Źródłami środków finansowych są:
a) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,
b) dotacje z budżetu gminy,
c) darowizny, spadki, zapisy,
d) odsetki z lokat bankowych,
e) inne dozwolone prawem.
3. Źródłami środków finansowych mogą być także dotacje z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury.

ROZDZIAŁ V.
PRZEPIS KOŃCOWY

§ 12.
Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w drodze Uchwały Rady Miejskiej w Gryficach.

§ 13.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 14.
Niniejszy statut zawiera 9 stron.


WYCIĄG z REJESTRU ZMIAN
Data wytworzenia: 25-01-2011
Wprowadził(a): Robert Erchardt
Data wprowadzenia: 25-01-2011 15:07
Zaktualizował(a): Robert Erchardt
Ostatnia aktualizacja: 28-01-2013 11:50