Dziennik Ustaw | Monitor Polski

Biuletyn Informacji Publicznej Gryfickiego Domu Kultury- www.gdk-art.net

GDK w Gryficach
Dane teleadresowe
Historia
Przetargi / zapytania ofertowe
Informacje
Regulaminy i zarządzenia
Statut
Struktura
Serwis biuletynu
Redakcja
Mapa serwisu
Instrukcja obsługi
GDK w Gryficach » Regulaminy i zarządzenia
19-08-2013 08:30

Regulamin uczestnika zajęć prowadzonych przez Gryficki Dom Kultury w roku K-O 2013/2014

Podstawa prawna:
Statut Gryfickiego Domu Kultury
Regulamin zawiera:
Postanowienia ogólne.
Przepisy końcowe
I. Postanowienia ogólne

Art. 1
W Gryfickim Domu Kultury prowadzone są zajęcia o charakterze artystycznym i edukacyjnym.

Art. 2

Uczestnikiem zajęć prowadzonych przez GDK może zostać młodzież, dorośli i każde dziecko, które ukończyło 5 lat i wykazuje zdolności artystyczne (pod warunkiem, że jest                  na tyle samodzielne, aby mogło uczestniczyć w zajęciach zespołu lub koła pod opieką instruktora prowadzącego - bez udziału w zajęciach rodziców).

Art. 3
Uczestnicy zajęć lub rodzice osób niepełnoletnich zobowiązani są do uiszczania comiesięcznych wpłat na rzecz GDK w wysokości ustalanej zarządzeniem dyrektora Gryfickiego Domu Kultury na początku każdego roku kulturalno – oświatowego.

Art. 4
Opłata za zajęcia, w przypadku uczestniczenia w nich dwojga lub więcej rodzeństwa drugie i pozostałe dziecko (na wyraźną prośbę pisemną rodzica lub opiekuna) może płacić 50% kwoty ustalonej dla pierwszego dziecka.

Art. 5
1. Uczestnik lub rodzic uczestnika niepełnoletniego zobowiązany jest do uiszczania opłaty za uczestnictwo w zajęciach do 15-go dnia każdego miesiąca.
2. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest przesunięcie terminu płatności za wyrażeniem zgody przez dyrektora GDK.

Art. 6
1. Uczestnik lub rodzic uczestnika niepełnoletniego zobowiązany jest uiszczać opłaty od miesiąca września do miesiąca czerwca włącznie tj. (10 wpłat w ciągu roku kulturalno – oświatowego)
2. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczestnika na zajęciach (choroba, zaplanowany wyjazd, wypadki losowe), istnieje możliwość uiszczenia opłaty zmniejszonej proporcjonalnie do okresu nieobecności, po uzgodnieniu z instruktorem prowadzącym i dyrektorem GDK.
3. W przypadku odwołania zajęć z powodu nieobecności instruktora prowadzącego (choroba, zaplanowany wyjazd, wypadki losowe), opłata za zajęcia zostanie proporcjonalnie pomniejszona do okresu nieobecności w/w.
4. Zwalnia się z opłaty za zajęcia uczestników, którzy z przyczyn materialnych nie są w stanie pokryć kosztów uczestnictwa w zajęciach. Każdą tego typu sytuację, rozpatruje się w sposób indywidualny.
5. Zwalnia się z opłat za zajęcia dzieci pracowników Gryfickiego Domu Kultury.
II. Przepisy końcowe.

Art. 7
Sprawy wymagające współdziałania dyrektora, powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron tj. instruktora, uczestnika i rodziców niepełnoletnich uczestników.

Art. 8
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

Gryfice,dn.19 sierpnia 2013r.

WYCIĄG z REJESTRU ZMIAN
Data wytworzenia: 19-08-2013
Wprowadził(a): Robert Erchardt
Data wprowadzenia: 19-08-2013 08:37
Zaktualizował(a): Robert Erchardt
Ostatnia aktualizacja: 19-08-2013 08:40